Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนรอบรู้ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 3

Media Release
10-May-2013

ลากูน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรอบรู้ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 –3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของลากูน่า ภูเก็ต โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ลากูน่า ภูเก็ต โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อการศึกษา จำนวน 30 คนเข้าร่วม

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมทั้งมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประกายให้ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความสำเร็จในชีวิตในอนาค ต และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน

 

เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าพักที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในลากูน่า ภูเก็ตและนอกสถานที่

 

กิจกรรมที่จัดในลากูน่า ภูเก็ต ได้แก่ กิจกรรมเปิดค่ายที่โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต การล่องเรือชมทัศนียภาพ เยี่ยมชมโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต รับประทานอาหารในโรงแรม  ฟังบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เรียนรู้เรื่องการเกษตรปลอดสารพิษ ณ แปลงเกษตรสาธิต และร่วมกิจกรรมรอบกองไฟริมทะเลสาบ

 

และเพื่อประสบการณ์อันหลากหลาย เด็กๆยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกสถานที่ อาทิเช่น การผจญภัยสำรวจธรรมชาติและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ภูเก็ต เอทีวี ป่าคลอก ชมการแสดง ณ โรงละครปาลาสโซ่ ชมภาพยนต์สามมิติที่โรงภาพยนต์ อีโวลูชั่น ซีนิม่า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและบำเพ็ญประโยชน์แก่เต่าพิการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 

ลากูน่า ภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมที่สนุกสนาน จะประทับอยู่ในความทรงจำของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และต่อยอดไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ความสนใจใฝ่หาความรู้ และการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดังวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ  


PATA Gold Award

Outrigger Laguna Phuket Resort and Villas Wins PATA Gold Award

Outrigger Laguna Phuket Resort and Villas has won a prestigious PATA Gold Award in the Marketing Campaign-Hospitality category

Staynow

-

VISIT US ON

Facebook Twitter

THE BIGGER PICTURE

Outrigger Laguna Phuket Resort and Villas is part of the Laguna Phuket Destination Resort.
Learn more about Laguna Phuket

CONTENT FOR DOWNLOAD

Outrigger Laguna Phuket Resort And Villas Factsheet Outrigger Laguna Phuket Factsheet
(1.38 Mb PDF Format)

MORE INFORMATION

Outrigger Laguna Phuket Resort and Villas Website Screenshot Visit the Outrigger Laguna Phuket Resort and Villas Website for further reading.