Asia's Finest Destination Resort

Media Releases

ลากูน่า ภูเก็ต จัดค่ายเยาวชนรอบรู้ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 3

Media Release
10-May-2013

ลากูน่า ภูเก็ต จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรอบรู้ ลากูน่า ภูเก็ต ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 –3 พฤษภาคมที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนที่กำลังศึกษาในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 จากโรงเรียนในโครงการพัฒนาโรงเรียนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ของลากูน่า ภูเก็ต โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง ลากูน่า ภูเก็ต โรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเส้นทางการแข่งขันลากูน่า ภูเก็ต ไตรกีฬา และนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ลากูน่า ภูเก็ต เพื่อการศึกษา จำนวน 30 คนเข้าร่วม

 

โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมของชุมชน และจิตสำนึกสาธารณะ พร้อมทั้งมอบโอกาสให้เยาวชนได้เรียนรู้ และรับประสบการณ์ใหม่ๆ ที่จะเป็นประกายให้ใฝ่เรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อความสำเร็จในชีวิตในอนาค ต และเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกัน

 

เด็กนักเรียนทุกคนได้เข้าพักที่โรงแรมอังสนา ลากูน่า ภูเก็ต และทำกิจกรรมร่วมกันทั้งในลากูน่า ภูเก็ตและนอกสถานที่

 

กิจกรรมที่จัดในลากูน่า ภูเก็ต ได้แก่ กิจกรรมเปิดค่ายที่โรงเรียนอนุบาลลากูน่า ภูเก็ต การล่องเรือชมทัศนียภาพ เยี่ยมชมโรงแรมในเครือลากูน่า ภูเก็ต รับประทานอาหารในโรงแรม  ฟังบรรยายเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน เรียนรู้เรื่องการเกษตรปลอดสารพิษ ณ แปลงเกษตรสาธิต และร่วมกิจกรรมรอบกองไฟริมทะเลสาบ

 

และเพื่อประสบการณ์อันหลากหลาย เด็กๆยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมนอกสถานที่ อาทิเช่น การผจญภัยสำรวจธรรมชาติและกิจกรรมอนุรักษ์ธรรมชาติที่ภูเก็ต เอทีวี ป่าคลอก ชมการแสดง ณ โรงละครปาลาสโซ่ ชมภาพยนต์สามมิติที่โรงภาพยนต์ อีโวลูชั่น ซีนิม่า เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต ศึกษาเรื่องการอนุรักษ์เต่าทะเลและบำเพ็ญประโยชน์แก่เต่าพิการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเล ชายฝั่งทะเล และป่าชายเลน
 

ลากูน่า ภูเก็ต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ที่สอดแทรกอยู่ในกิจกรรมที่สนุกสนาน จะประทับอยู่ในความทรงจำของเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ และต่อยอดไปสู่การเสริมสร้างจิตสำนึกสาธารณะ ความสนใจใฝ่หาความรู้ และการปรับตัวอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขดังวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ทุกประการ